Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου BLUE_BOOST (ADRION)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου BLUE_BOOST (ADRION)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή 4 ατόμων σε διακρατική επίσκεψη (CROSS-FIELD VISIT) στην Πάτρα-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου BLUE_BOOST, πρόγραμμα ADRION.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach ” («Ενισχύοντας το δυναμικό καινοτομίας του τριπλού έλικα των clusters παραδοσιακών και αναδυόμενων τομέων Γαλάζιας Ανάπτυξης Αδριατικής – Ιονίου, μέσω  μιας ανοικτού κώδικα, διαμοιρασμού γνώσης και βασισμένης στην κοινότητα προσέγγισης»), με ακρωνύμιο BLUE_BOOST, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V – B «Αδριατική – Ιόνιο 2014 – 2020».

Σκοπός του έργου BLUE_BOOST είναι η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών – Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation Agents). Το BLUE_BOOST εστιάζει τόσο στους «παραδοσιακούς» τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», όπως η αλιεία και η ναυπήγηση σκαφών, όσο και σε πιο σύγχρονους τομείς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την ιχθυοκαλλιέργεια, την περιβαλλοντικά φιλική ναυπήγηση σκαφών, τη ρομποτική, τα νέα υλικά, το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION.

Στο πλαίσιο του BLUE_BOOST θα υλοποιηθεί ένας κύκλος 7 διακρατικών, διατομεακών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, με σκοπό τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Τα 7 συγκεκριμένα θαλάσσια/ναυτιλιακά οικοσυστήματα θα φιλοξενήσουν αντιπροσωπείες αποτελούμενες από τους εταίρους, θεσμικούς και άτυπους φορείς των αντίστοιχων clusters των άλλων περιοχών του έργου, προκειμένου οι τελευταίοι να κατανοήσουν επί τόπου δομές καινοτομίας, καλές πρακτικές, πρωτοβουλίες διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ θεσμικών και άτυπων φορέων καινοτομίας προς όφελος των ώριμων και νέων τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στη 2η διακρατική επίσκεψη του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με επίκεντρο την Πάτρα, στις 5 Δεκεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, που είναι επικεντρωμένη στους τομείς της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων (Μεταποίηση –  εμπορία ψαριών και θαλασσινών, Κατασκευή διχτυών – σχοινιών κλπ) θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στην Πάτρα, συμπεριλαμβανομένου εργοστασίου παραγωγής ιχθυοτροφών, καθώς επίσης στον αλιευτικό συνεταιρισμό ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ στο Μεσολόγγι. Μεταξύ των επισκέψεων σε Πάτρα και Μεσολόγγι θα μεσολαβήσει μεσημεριανό γεύμα στη Ναύπακτο. Όλες οι αναγκαίες μετακινήσεις των συμμετεχόντων του ΕΒΕΘ θα γίνουν με μισθωμένο όχημα.

Δεδομένων των παραπάνω, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), έχοντας υπόψη την από 07.11.2018 σχετική απόφαση της Διοικητικής του Επιτροπής, τους κατά περιπτώσεις νόμους και διατάξεις που διέπουν το επιχειρησιακό πρόγραμμα Interreg V-B «Αδριατική – Ιόνιο 2014 – 2020″, το έντυπο υποβολής και τη σύμβαση επιχορήγησης του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο «BLUE_BOOST», τίτλο «BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach» και με αριθμό έργου 23, καλεί εκπροσώπους επιχειρήσεων, δημόσιων, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων φορέων που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους, για συμμετοχή στη διακρατική επίσκεψη (crossfield visit) στην Πάτρα -Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στις 5 Δεκεμβρίου 2018, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας στο ΕΒΕΘ τη συνημμένη αίτηση, προκειμένου να επιλέξει για συμμετοχή έως τέσσερα (4) άτομα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

 1. Ιδιωτικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών) ή δημόσιοι φορείς, οι βασικές δραστηριότητες των οποίων εμπίπτουν στους τομείς με Κωδικούς NACE: 03.2 –Υδατοκαλλιέργεια, 21 – Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, 03.1 –Αλιεία, 03.11 – Θαλάσσια αλιεία, 10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, 10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών, 46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, 47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, 13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών. Πανεπιστήμια, ερευνητικοί, κυβερνητικοί (δημόσια διοίκηση) και άλλοι φορείς, που συνδέονται με τους παραπάνω τομείς είναι επίσης επιλέξιμοι.
 2. Ο αιτών πρέπει να έχει την έδρα του ή ένα υποκατάστημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 3. Οι συμμετέχοντες (εκπρόσωποι του αιτούντος) πρέπει να έχουν:
  • Ηλικία τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο σε ισχύ (π.χ. διαβατήριο),
  • Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος, η οποία δίνει εντολή στον συμμετέχοντα να εκπροσωπεί τον αιτούντα στο πλαίσιο της διασταυρούμενης επίσκεψης (τμήμα του Παραρτήματος Ι που ακολουθεί),
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση (Παράρτημα I). Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία αποκλείονται από την επιλογή.

Πιο συγκεκριμένα, η αίτηση συμμετοχής (Παράρτημα I) πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με κοινοποίηση στην  ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος και σκαναρισμένο (σε pdf μορφή), μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, αρμόδιοι κ. Γιώργος Εμμανουηλίδης, τηλ. 2310 370181, κ. Αντώνης Μπούμπουλας (Προϊστάμενος), τηλ. 2310 370 180.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μετά την επιλογή, οι συμμετέχοντες απαιτείται να αποστείλουν επίσης και τα ακόλουθα:

 • Έγχρωμη σάρωση των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος.
 • Έγχρωμη σάρωση των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας του συμμετέχοντος ή/και άλλων εγγράφων για το ταξίδι (π.χ. διαβατήριο κλπ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το ΕΒΕΘ θα αξιολογήσει το προφίλ των αιτούντων και το κίνητρο για συμμετοχή στη Διακρατική Επίσκεψη. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών σε σχέση με:
  • την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων,
  • την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
  • τους λόγους και τα κίνητρα που εκφράζονται στη φόρμα αίτησης.
 2. Εάν κατά την αξιολόγηση των ως άνω δικαιολογητικών δεν προκύψει η τελική λίστα των 4 επιλεχθέντων, τότε το ΕΒΕΘ θα προβεί σε ατομικές συνεντεύξεις. Στις συνεντεύξεις θα κληθούν υποψήφιοι που κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών πληρούν τις προϋποθέσεις του παραπάνω σημείου 3, ώστε να αξιολογηθούν περαιτέρω στα:
 • κίνητρα και τις προσδοκίες που εκφράζονται για να συμμετάσχουν στη διασταυρούμενη επίσκεψη
 • επίπεδο γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
 • κατάρτιση και επαγγελματική πείρα σχετικά με τα θέματα του έργου.

Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί, οι ημερομηνίες, οι χρόνοι, οι τόποι της συνέντευξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ, εκτός από την άμεση κοινοποίηση σε όλους τους υποψήφιους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν έγκυρο έγγραφο ταυτότητας για τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Σε τελικό στάδιο, το ΕΒΕΘ θα συντάξει τη λίστα των επιλεγμένων υποψηφίων, η οποία θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι αναλαμβάνουν  να συμμετάσχουν στη διακρατική επίσκεψη και τις σχετικές δραστηριότητες της και θα λάβουν ειδοποίηση σχετική με αυτή.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πρότυπο της τελικής έκθεσης (Final Report) θα συμπληρωθεί στο τέλος της επίσκεψης, όπου θα αναφερθούν οι δραστηριότητές του συμμετέχοντα, η εμπειρία που αποκτήθηκε και η δυνατότητα μεταφοράς της στο περιβάλλον του (Παράρτημα IΙ).

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος για ένα (1) συμμετέχοντα από κάθε επιλεγμένο αιτούντα φορέα, μέσω του προγράμματος ADRION, και περιλαμβάνει:

 • Οδική μετακίνηση με μισθωμένο όχημα από την έδρα του φορέα στη διακρατική επίσκεψη και επιστροφή.
 • Διαμονή (ξενοδοχεία 5 αστέρων δεν είναι επιλέξιμα).
 • Γεύματα, εάν δεν παρέχονται από τον οργανισμό υποδοχής (έξοδα για αλκοολούχα ποτά δεν είναι επιλέξιμα).
 • Τοπικές μεταφορές.

Δεν προβλέπεται αμοιβή στους συμμετέχοντες ή αναγνώριση του ωριαίου κόστους για τον επιλεγμένο φορέα.

Για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων  θα ακολουθούνται οι αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 2016/679 – GDPR και με τους επακόλουθους εφαρμοστικούς νόμους. Η επιχείρηση / φορέας που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην προαναφερόμενη διακρατική επίσκεψη (Cross-field visit), υπογράφοντας το σχετικό έντυπο, επιτρέπει στους εταίρους του έργου BLUE_BOOST να επεξεργάζονται τα δεδομένα που παρέχει αποκλειστικά για διαχειριστικούς (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης γενικών πληροφοριών) και στατιστικούς σκοπούς, ακόμη και μέσω ηλεκτρονικών συσκευών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα, στα πλαίσια του νόμου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ (www.ebeth.gr).

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της προαναφερθείσας επίσκεψης (Παράρτημα ΙΙΙ).

Πρόγραμμα

                                                                                                        Ο Α΄ Αντιπρόεδρος                                                                                                           Εμμανουήλ Βλαχογιάννης