Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Εξειδικευμένες απαιτήσεις για ασφάλιση
Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού
Απώλεια Κερδών Και Διακοπής Εργασιών
Αστικής Ευθύνης & Ανάκλησης Προϊόντος
Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων
Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης
Νομικής Προστασίας
Περιβαλλοντικής Ευθύνης
Ναυτιλιακών, Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
Πιστωτικού Κινδύνου
Τεχνικών Έργων
Builders Risks for Yards and/ or Ship-Owners
Cargo Insurance
Charterer’s Liability covers and Freight, Demurrage & Defense Insurance
Crew Personal Accident
Delay cover
Directors and Officers Liability
Hull and Machinery, Increased Value and related risks
Kidnap & Ransom/ Loss of Hire due to Piracy
Loss of Hire cover
Scrap Voyages
Shiprepairers Liability
Third Party Liability
Towage
Tugs & Barges
War Risks