Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση είναι  επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε δε το έτος 1922 καταγράφοντας έως σήμερα μία δυναμική πορεία με συνεχή και γόνιμη παρουσία στο Ναυτιλιακό στίβο. Η ίδρυσή της υπαγορεύθηκε από την ανάγκη συμβολής της στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετώπιζε  τότε ο Πειραιάς.

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση εκπροσωπεί σήμερα το σύνολο σχεδόν των Ναυτιλιακών πρακτορείων που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά λιμάνια κυρίως σαν αντιπρόσωποι των διεθνών τακτικών γραμμών(Container Shipping Lines). Άλλες δραστηριότητες των μελών της είναι τόσο η εκπροσώπηση διεθνών εταιριών κρουαζιέρας(Cruise) όσο και διεθνών εταιριών μεταφοράς αυτοκινήτων δια θαλάσσης(Car Carriers).

Τα Μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης παρέχουν υπηρεσίες ναυτικών πρακτορεύσεων και συνδυασμένων μεταφορών και διευκολύνουν την πρόσβαση του πάσης φύσεως εισαγωγικού – εξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου.σε πρωτογενείς υπηρεσίες μεταφορών.

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα κλπ. που εκλέγεται ανά τριετία, οργανώνει δε ομάδες εξειδίκευσης από Μέλη που κατέχουν  εξειδικευμένες γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία προς επίλυση των εκάστοτε παρουσιαζόμενων προβλημάτων κατά τομείς εργασίας.