Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) ιδρύθηκε το 1972 ως ανεξάρτητος φορέας, μη κερδοσκοπικού ή πολιτικού χαρακτήρα, με στόχο την προαγωγή της ναυτικής τεχνολογίας στο χώρο της ελληνικής Ναυτιλίας. Ως πρότυπο κοινωφελούς σωματείου με επιστημονική δραστηριότητα, το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. εστιάζει στην τεχνολογική καινοτομία, την ανταλλαγή απόψεων και την εξύψωση της επιστημονικής στάθμης μελών του, εντός και εκτός συνόρων.
Δραστηριότητες:
1.Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη (και ανάδειξη της σημασίας της) της ναυτικής τεχνολογίας στην Ελλάδα (ιστοσελίδα, εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, business fora, παρουσιάσεις, κ.ά.)
2. Δυνατότητα παροχής expert opinion για εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα ναυτικής τεχνολογίας
3. Επικοινωνία με/προς θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων της Πολιτείας
4. Διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
5. Ενεργοποίηση μηχανικών, επιστημόνων, ερευνητών στην επίλυση κρίσιμων τεχνολογικών θεμάτων
ασφάλειας, ενέργειας και περιβάλλοντος (προγράμματα, ναυτική εκπαίδευση, κ.ά.)
6. Εστίαση στις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρήσεων εφαρμοσμένης ναυτικής τεχνολογίας (μετασκευές, ναυπηγο/επισκευές, κ.ά.)